Medezeggenschapsraad

Het Spectrum heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat uit acht personen, waarvan de leden zijn gekozen uit en door de ouders (oudergeleding) en leden uit en door het team (teamgeleding).

Wat doet de MR?

De MR geeft aan zowel ouders als teamleden medezeggenschap in het beleid van de school. Aan de orde komen o.a. de plannen voor het komende schooljaar, gebruikte onderwijs methodes, eind- en tussenopbrengsten. De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de lerarenkamer op het Spectrum. Belangstellende ouders zijn welkom.

Wie kan lid zijn van de MR?

Ouders van kinderen die op o.b.s. Het Spectrum zijn ingeschreven mogen zich kandidaat stellen bij verkiezingen. Eenmaal gekozen heeft een MR-lid zitting in de MR tot de volgende verkiezingen, die elke drie jaar worden gehouden.
Ook zijn er teamleden van Het Spectrum lid van de MR. Dit zijn leerkrachten en ondersteunende medewerkers. Teamleden worden gekozen door hun collega’s.

Tenslotte:

De MR geeft aan zowel de ouders als het team zeggenschap in het te voeren beleid van de school. Maak ervan gebruik en spreek ons aan, dit kan via mzr@spectrum.asg-almere.nl.

Via deze link komt u bij de nieuwste notulen.